links

Algemene informatie

Waarneming
Bij afwezigheid van de homeopaat neemt een vervanger de praktijk waar. Via de mail en voicemail zijn de gegevens van de vervanger te verkrijgen. Ook voor de vervanger geldt geheimhouding ten aanzien van de door de patiënt verstrekte gegevens.

De Homeopathische behandeling
De homeopaat verbindt zich tot een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een resultaatverplichting. De homeopaat zal alleen een homeopathische behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Schriftelijke toestemming van de ouders is dan noodzakelijk, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de homeopathische behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de homeopathische behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

Doorverwijzen
De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een (dieren)arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.

Het eindigen van de homeopathische behandeling
Beëindiging van de homeopathische behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

Tarieven
Betalingswijze van de behandelingen geschiedt achteraf per factuur, of contant direct na het consult. De patiënt kan zelf de factuur indienen bij zijn zorgverzekeraar

Annuleren
De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig, (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders zal er 75 % van de kosten in rekening worden gebracht.

Onvrede kenbaar maken
Wilt u geen klacht indienen maar wel uw onvrede kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVKH op info@nvkh.nl 

Klachten
Bespreek uw onvrede en lost het samen op! Neem in eerste instantie altijd contact op met uw homeopaat. Hier leest u wat u kunt doen en hoe. Komt u er samen ondanks een goed gesprek niet uit, dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachten- functionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling inschakelen.

Voor ernstige klachten kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg, Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter.
Meer informatie vindt u op ww.tcz.nu onder ww.tcz.nu/u-heeft-een-klacht
links
Henk Zacheriasse | Haver 48 | 6581 RC Malden | telefoon: 06-51527292 | email Henk